Podmínky obecné

 1. Sportovnidily.cz je inzertní server provozovaný fyzickou osobou - Adam Kořenek, IČO 04912799 dále jen Provozovatel

 2. Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat auto díly a předměty pro provoz a údržbu vozidel.majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů. Uživatelé nesmí inzerovat přímo podnikatelskou činnost (bez ohledu na to, zda podnikatelskou činnost provádí registrovaně, či ne). Zboží lze inzerovat jen zcela konkrétně, tj. po jednom kuse, jedné barvy, tvaru, typu a velikosti.

 3. Na inzertním serveru sportovnidiy.cz je zakázána inzerce:

  1. webové stránky a loga firmy, nadměrné množství hvězdiček, vykřičníků a podobných znaků (a to jak v textu inzerátu, tak místo obrázku nebo přes obrázek), orámování obrázků;

  2. Multilevel (MLM) a provizních systémů;

  3. Emailingu a jiných bezpracných výdělků;

  4. firemní činnosti a zboží na objednávku

  5. opakované inzerce stále stejného nového zboží;

  6. neomezeného množství zboží;

  7. dokladů a technických průkazů;

  8. pohonných hmot;

Na serveru je zakázáno inzerovat nic neříkající inzeráty typu "Vydělejte spousty peněz, více informací na emailu". Pokud se na serveru objeví "zakázaný" inzerát, bude smazán.

 1. Veškeré služby sportovnidily.cz jsou uživatelům poskytovány zdarma.

 2. Provozovatel v žádném případě nekontroluje obsah a formu inzerátů. V případě, že naleznete inzerát, který bude obsahovat nepravdivé informace, kontaktujte nás na admin@sportovnivozy.cz .

 3. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 6 měsíců. Po této lhůtě bude automaticky vymazán. Při vymazání bude uživateli zaslán potvrzující mail o odstranění inzerátu. Maximální počet vložení netopovaných inzerátů na jednoho uživatele je 50. Informace o uživatelských účtech budou uchovávány v databázi.

 4. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí přihlášení do svého osobního účtu.

 5. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

 6. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, které byli uživatelem poskytnuty za účelem prodeje jeho inzerované položky.

 7. Uživatel vytvořením účtu souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů pro dlouhodobé zlepšování a zkvalitňování webu sportovnídily.cz a sportovni-diy.cz.

 8. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb sportovnidily.cz ani za způsob jakým služby sportovnidily.cz využívají.

 9. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb sportovnidily.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb sportovnidily.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

 10. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb sportovnidily.cz věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby sportovnidily.cz mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

 11. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které sportovnidily.cz nabízí.

 12. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.Podmínky obchodní

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele Adama Kořenka upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen “uživatel“) prostřednictvím internetového portálu sportovnidily.cz. Internetový portál je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese sportovnidily.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě s prodávajícím daného zboží. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 5. Provozovatel webové stránky nenese jakoukoliv odpovědnost za formu a obsah sjednané kupní smlouvy mezi uživatelem inzerující zboží (dále jen prodávající) a mezi uživatelem, který toto zboží kupuje (dále jen kupující) a zároveň se provozovatel nezavazuje kontrolovat zda bude mezi prodávajícím a kupujícím bude uzavřena řádná kupní smlouva.

 6. Provozovatel tak neodpovídá za jakost, formu, stav nebo cenu prodávaného zboží od prodávajícího.


UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující nákup inzerovaného zboží (dále jen „uživatelský účet“) od jiných uživatelů. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět nákup zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  Provozovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy provozovatel (na email admin@sportovnidily.cz) obdrží informaci, že kupující porušuje své povinnosti z podmínek webového portálu

 5. Kupující i prodávající bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Uzavření kupní smlouvy

 1. Provozovatel webové stránky nenese jakoukoliv odpovědnost za formu a obsah sjednané kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a zároveň se provozovatel nezavazuje kontrolovat zda byla mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena řádná kupní smlouva.

 2. Provozovatel tak neodpovídá za jakost, formu, stav nebo cenu prodávaného zboží od prodávajícího.


Cena zboží a platební podmínky

 1. Provozovatel nekontroluje ani nestanovuje cenu inzerovaných věci ani neurčuje platební podmínky mezi prodávajícím a kupujícím


Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Provozovatel nekontroluje ani nestanovuje právní podmínky domluvené mezi prodávajícím a kupujícím


Přeprava a dodání zboží

 1. Provozovatel nekontroluje ani nestanovuje přepravu a dodací lhůty domluvené mezi prodávajícím a kupujícím


Práva z Vadného plnění

 1. Provozovatel nekontroluje ani neručí za jakost tvar a formu prodávané věci skrze inzertní webový portál a podmínky domluvené mezi prodávajícím a kupujícím.

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Provozovatel

 2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (dále jen „Oprávněný zájem“),

  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby (dále jen „Souhlas“).

 2. Ze strany provozovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

III.

Účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemci osobních údajů

Zákonný důvod

Účel

Údaje

Zdroj údajů

Příjemci osobních údajů (zpracovatelé)

Oprávněný zájem

Poskytování služeb webového portálu za účel zprostředkování prodeje zákazníkovy věci

Kontaktní údaje klientů

Informace z registrací

Mailingové služby

Oprávněný zájem

Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)

Kontaktní údaje klientů

Informace z registrací

Mailingové služby,

Oprávněný zájem

Běžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server

Po dobu 50 měsíců: IP adresy a údaje o prohlížení webu, zobrazené stránky a akce na stránce.

Pohyb uživatele na webu, zobrazení stránky s chybou

Google Analytics, webhostingové služby a případně další analytické služby

Souhlas

Cílená reklama (retargeting)

Po dobu max. 13 měsíců: Cookies třetích stran, IP adresy, údaje o prohlížeči a údaje o prohlížení webu

Zobrazení určitých stránek na webu

Reklamní platformy umožňující retargeting (AdWords, Sklik, Facebook)

Souhlas

Získání demografických přehledů ve statistikách návštěvnosti

Cookies třetích stran, demografické údaje (věk, pohlaví, zájmy, zájem o koupi a další kategorie)

Cookie soubor

Google Analytics

Souhlas

Marketing a propagace webu

E-maily, jména potenciálních zákazníků, IP adresy a další technické identifkátory

Formulář pro newsletter

Webhostingová společnost a služby pro rozesílání e-mailů

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Pokud není v předchozích bodech uvedeno jinak, Správce uchovává osobní údaje

  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Cookies

 1. Jsou-li v bodě III. mezi osobními údaji uvedeny soubory cookies, platí pro jejich zpracování následující pravidla.

  • Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si může každý uživatel nastavit ve svém internetovém prohlížeči, čímž dává najevo svůj souhlas s jejich zpracováním. Můžete se podívat na návod na zablokování cookies .

  • Uživatel si může nastavit povolení nebo odmítnutí veškerých nebo pouze některých souborů cookies (např. cookies třetích stran). Zablokování souborů cookies může mít negativní vliv na použitelnost webové stránky a služby.

  • Na tomto webu je návštěvníkům, kteří souhlasí s umístěním cookies do svého prohlížeče prostřednictvím patřičného nastavení chování ke cookies jednotlivých prohlížečů umístěna informace od následujících společností:

 2. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Založením účtu na webovém portálu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace